SUT I BEIDIO Â GWAHARDD

Artistiaid
sy’n rhieni

Rhai Canllawiau ar gyfer Sefydliadau a Phreswyliadau

“Nid mater o fod yn deg yn unig yw cefnogi amrywiaeth, boed yn oedran, ethnigrwydd, rhyw, statws unig neu rhiant - mae hefyd yn ymwneud â ni yn caniatáu i lif amrywiol o brofiad, naws, arloesedd a dyfeisio er mwyn ffynnu felly mae'r gwaith, yr oriel, ac mae’r ymarfer celf mor gyfoethog ag y gall fod. Mae angen cynnwys caniatâd arbennig am fywyd go iawn ym mhob cydweithrediad ag artistiaid. ” (Melanie Jackson)

Datganiad rhagarweiniol:

Er bod cyfrifoldebau am ofal plant ar hyn o bryd yn disgyn rhan fwyaf o’r amser ar famau, rydym yn defnyddio’r gair ‘rhiant’ yn y canllawiau hyn yn y gobaith y gallai hyn newid.

Awgrym rhagarweiniol:

Trin yr artist fel person cyfan.

Cais rhagarweiniol:

BByddwch yn hyblyg.

1. Fel sefydliad, byddwch yn groesawgar yn enwedig i artistiaid sydd â theuluoedd

Byddwch yn gyfeillgar tuag at fwydo ar y fron, cadwch mewn cysylltiad ag artistiaid pan ddônt yn rhieni.

Nid oes angen i'r gelf fod yn gyfeillgar i deuluoedd, ond dylai'r sefydliad fod.

2. Sicrhau arfer safonol i sefydlu amgylchiadau teuluol yr artist ar ddechrau’r prosiect, a rhoi strwythurau yn eu lle i ddarparu ar gyfer eu cyfrifoldebau magu plant

Ni ddylid gadael i'r artist orfod 'cyfaddef' i fod yn rhiant, neu ofni y gallant golli sioe, comisiwn neu breswyliad os gwnânt hynny.

3. Tybiwch y gallai fod angen i unrhyw rhiant sy’n artist orfod teithio gyda'i blentyn / plant a phartner neu ofalwr arall, a darparu ar gyfer hyn.

4. Cytuno gyda'r artist ar y cychwyn yr hyn a ddisgwylir ganddynt a phryd, a rhoi digon o amser arweiniol fel y gallant gynllunio yn unol â hynny

Peidiwch â gwneud ceisiadau brys ar y funud olaf am destunau, sgyrsiau a phethau ychwanegol eraill.

5. Ystyriwch clustnodi gyllideb benodol ar gyfer costau gofal plant yr artistiaid

Trafodwch gostau gofal plant ymlaen llaw gyda'r artist a byddwch yn glir ynghylch yr hyn y gallwch chi gwmpasu neu ddim.

Caniatáu i artistiaid anfonebu am y gyfran honno o’u ffi y bydd angen iddynt ei gwario ar ofal plant fel cost uniongyrchol fel na fyddant yn cael eu trethu amdano fel incwm.

6. Trefnu agoriadau a digwyddiadau arbennig fel sy'n gyfleus i rieni sy’n artistiaid

Ystyriwch opsiynau fel agoriad preifat amser cinio penwythnos yn hytrach na glynu'n anhyblyg wrth nosweithiau cynnar pan fydd angen bwydo, ymolchi a rhoi plant i'w gwelyau.

7. Byddwch yn ymwybodol o ddyddiadau tymor a rhaglen o'u cwmpas

Cynigiwch yr opsiwn i artistiaid sydd angen teithio gyda phlant osod sioe dros hanner tymor, er enghraifft.

8. Ail-feddwl neu ddileu terfynau oedran ar gyfer preswyliadau a dyfarniadau fel eu bod yn gynhwysol o artistiaid y mae eu gyrfa wedi cael eu torri trwy gael a gofalu am eu plant.

9. Gweithio gydag artistiaid i addasu preswyliadau i gyd-fynd â'u hanghenion magu plant

Gall hyn gynnwys caniatáu i'r artist rannu'r cyfnod preswylio yn adrannau mwy hylaw, neu eu cefnogi trwy gyfnod ymchwil a datblygu yn eu stiwdio eu hunain os na allant deithio.

10. Peidiwch â darllen bylchau ar CV fel diffyg ymrwymiad neu ymdrech

Mae gyrfaoedd artistiaid yn dod mewn sawl siâp, ac yn cael eu seibio am lawer o resymau, gyda rhiantu yn eu plith.

Nid yw artist sydd newydd ddod I’r amlwg bob amser yw'r un a raddiodd yn fwyaf diweddar.